เมนูหลัก
ประวัติสำนักงาน
บุคลากรสำนักงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลตำบล
โครงการที่สำคัญ
สินค้า OTOP
ขู้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สถานที่ท่้องเที่ยวที่สำคัญ
ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
พืชเศรษฐกิจของไทย
ไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
สอบถามข้อมูลราชการไทย
เทคโนโลยีไอที
เตือนการระบาดของศัตรูพืช
ผลิตอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวลพบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
 
TV
 
NEWS

    เขาวงเสียดฟ้า น้อยหน่าเลิศรส

    ข้าวโพดพันธุ์ดี มากมีวัวควาย

    ดอกฝ้ายข้าวโพลน เมืองคนรักสงบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์
           จะขอรับการจดทะเบียนสามารถยื่นความจำนงค์ ได้ที่สำนักงานเกษตร
           อำเภอโคกสำโรง หรือที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
           ประจำตำบล  ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
137  หมู่  2  ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

E-mail : lopburi03@doae.go.th
ผู้จัดทำ :   เจ้าพนักงานธุรการ